Tôi không thể liên lạc với khách. Tôi nên làm gì?

Nếu không thể liên lạc với khách, Quý vị có thể liên hệ với “Trung tâm dịch vụ khách hàng” thông qua “Hộp thư” trên extranet và chúng tôi sẽ hỗ trợ trả lời các thắc mắc Quý vị có thể có.