Làm sao để yêu cầu chỉnh sửa ngày cho đặt phòng?

Đã cập nhật 3 week trước
Lưu

Tùy vào đặt phòng, Quý vị hiện có lựa chọn thay đổi ngày đặt phòng hoặc yêu cầu thay đổi ngày đặt phòng.

Nếu Quý vị đã trao đổi về việc đổi ngày với khách và muốn lập yêu cầu đổi ngày, Quý vị có thể thực hiện cho tất cả đặt phòng trong extranet và trong ứng dụng Pulse.

Để đổi ngày, đăng nhập vào extranet hoặc Pulse, đến trang chi tiết của đặt phòng mà Quý vị muốn chỉnh sửa và nhấn vào Thay đổi ngày đặt phòng.

Quý vị sẽ thấy một trong hai lựa chọn sau:

Xin lưu ý: Các đặt phòng không rủi ro không có chức năng thay đổi ngày. Quý vị có thể tìm thấy đặt phòng không rủi ro trong mục Đặt phòng. Để giúp Quý vị dễ nhận diện, chúng tôi đã thêm nhãn Không rủi ro dưới mục Trạng thái.


Thay đổi ngày đặt phòng

Cách thực hiện:

  1. Nhấn Thay đổi ngày, làm theo hướng dẫn và xác nhận các thay đổi. Ghi chú: Nếu Quý vị không cài phòng trống trong lịch cho các ngày trong tương lai, chúng tôi sẽ tự động mở phòng để xử lý việc thay đổi ngày. 
  2. Khách sẽ nhận email xác nhận với chi tiết các thay đổi. 

Tôi có thể thay đổi giá của các ngày đặt phòng mới không?

Không giống như bước chỉnh sửa ngày Quý vị thực hiện trong thời gian lưu trú, Quý vị sẽ không thể thay đổi giá hoặc độ dài kỳ nghỉ khi chỉnh sửa trước kỳ lưu trú. Nếu Quý vị cần thay đổi giá hay độ dài kỳ nghỉ của các đặt phòng không hoàn tiền, vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng. 

Liệu chính sách khách hàng của tôi còn như cũ khi tôi thay đổi ngày không?

Có, nếu Quý vị thực hiện đổi ngày cho đặt phòng không hoàn tiền, chính sách sẽ vẫn như cũ - không hoàn tiền. Việc thực hiện thay đổi ngày đặt phòng trong tương lai vẫn sẽ tùy thuộc vào quyết định của Quý vị.

Khách có thể gửi yêu cầu thay đổi ngày không?

Khách với đặt phòng miễn phí hủy có thể tự thay đổi ngày qua hồ sơ Booking.com của họ. Trong một số trường hợp, khách có đặt phòng không hoàn tiền cũng có thể yêu cầu thay đổi ngày. Nếu khách gửi yêu cầu, Quý vị sẽ nhận được email yêu cầu chấp nhận hoặc từ chối thay đổi. Quý vị cũng sẽ thấy yêu cầu chưa giải quyết trong trang chi tiết đặt phòng.

Thay đổi ngày đặt phòng


Yêu cầu thay đổi ngày

Cách thực hiện:

  1. Nhấn Yêu cầu thay đổi ngày, làm theo hướng dẫn và gửi yêu cầu của Quý vị đến khách.
  2. Để thay đổi hoàn tất, khách phải chấp nhận thay đổi của Quý vị trong vòng 24 giờ. Trong thời gian đó, phòng trống của Quý vị sẽ bị đóng cho các ngày mới, chờ được chấp thuận, từ chối, hoặc đến khi yêu cầu hết hạn.
  3. Nếu khách chấp nhận các thay đổi, Quý vị sẽ nhận được thông báo và email xác nhận. Nếu khách không chấp nhận hoặc yêu cầu hết hạn, đặt phòng sẽ giữ không đổi. Quý vị có thể gửi yêu cầu khác sau đó nếu muốn.

Tôi có thể thay đổi giá của các ngày đặt phòng mới không?

Giá cho các ngày mới sẽ là các giá Quý vị đã cài trong lịch của mình. Quý vị có thể sẽ không tự đổi giá được. 

Sẽ ra sao khi giá của các ngày đặt phòng mới cao hay thấp hơn giá ban đầu?

  1. Nếu Quý vị xử lý thanh toán: Nếu giá mới khác với giá ban đầu trong khi Quý vị đã thu tiền, Quý vị sẽ cần hoàn trả lại khách hoặc thu thêm từ khách khoản chênh lệch giá. 
  2. Nếu Booking.com xử lý thanh toán thay Quý vị: Booking.com sẽ xử lý giao dịch mới. Tùy vào khoản chênh lệch, khách sẽ được hoàn trả khoản chênh lệch hoặc được yêu cầu thanh toán chi phí bổ sung. Trong trường hợp thứ hai, nếu khách không thanh toán trong vòng 24 giờ, việc thay đổi ngày sẽ không được xác nhận và đặt phòng sẽ không đổi.

Tôi có thể gửi yêu cầu đổi ngày khi có một yêu cầu đổi ngày khác cho cùng một đặt phòng đang chờ phản hồi không?

Không. Dù được lập bởi Quý vị hay khách, yêu cầu đó cần được từ chối hoặc chấp thuận trước khi một yêu cầu khác được gửi đi. Quý vị cũng có thể chờ 24 giờ cho đến khi yêu cầu đang chờ duyệt hết hạn.

Chính sách khách hàng có còn như cũ không?

Có. Nếu Quý vị thực hiện thay đổi ngày cho đặt phòng không hoàn tiền, chính sách vẫn sẽ như cũ, hoặc vẫn là không hoàn tiền trong trường hợp này. Việc thực hiện thay đổi ngày đặt phòng trong tương lai vẫn sẽ tùy thuộc vào quyết định của Quý vị.

Khách có thể gửi yêu cầu thay đổi ngày không?

Cũng giống như trường hợp thay đổi ngày đặt phòng, đối với bước yêu cầu thay đổi ngày, khách với đặt phòng miễn phí hủy có thể tự thay đổi ngày qua hồ sơ Booking.com của họ. Trong một số trường hợp, khách có đặt phòng không hoàn tiền cũng có thể yêu cầu thay đổi ngày. Nếu khách gửi yêu cầu, Quý vị sẽ nhận được email yêu cầu chấp nhận hoặc từ chối thay đổi. Quý vị cũng sẽ thấy yêu cầu chưa giải quyết trong trang chi tiết đặt phòng.

Yêu cầu thay đổi ngày

Is this article helpful?