Cài đặt giới hạn của đặt phòng

Khám phá làm sao để thiết lập giới hạn cho thời gian lưu trú tối thiểu, thời gian đặt phòng trước tối thiểu và nhiều điều khác khi quản lý đặt phòng Booking.com của Quý vị.

Trợ-giúp
Cài đặt giới hạn của đặt phòng

Tôi có thể thiết lập loại giới hạn đặt phòng nào?

Giới hạn là một cách áp dụng các điều kiện đặc biệt cho các đơn đặt phòng của Quý vị. Các giới hạn này được phản ánh trong trang chỗ nghỉ Quý vị trên Booking