Cài đặt giới hạn của đặt phòng

Khám phá làm sao để thiết lập giới hạn cho thời gian lưu trú tối thiểu, thời gian đặt phòng trước tối thiểu và nhiều điều khác khi quản lý đặt phòng Booking.com của Quý vị.

Trợ-giúp
Cài đặt giới hạn của đặt phòng
Có rất nhiều lý do khiến Quý vị không muốn nhận đặt phòng trong ngày (khách đặt và đến cùng 1 ngày). Để tránh những đặt phòng này, Quý vị có thể thêm giới hạn