Các sản phẩm thanh toán

Học về các giải pháp thanh toán khác nhau mà Booking.com cung cấp cho Quý vị, làm sao để Quý vị có thể cài đặt chuyển khoản ngân hàng và chỗ nào để xem hóa đơn.

Trợ-giúp
Các sản phẩm thanh toán
Vì tình hình khủng hoảng đang xảy ra và để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của đối tác và khách hàng, chúng tôi đã quyết định sẽ thay đổi thời điểm kích hoạt thẻ của
Trợ-giúp
Các sản phẩm thanh toán
LƯU Ý: Tùy thuộc vào vị trí của chỗ nghỉ, Quý vị sẽ phải trả số tiền khác nhau khi sử dụng Thanh toán bởi Booking.com. Trong trang extranet của chỗ nghỉ, mục
Trợ-giúp
Các sản phẩm thanh toán
Thanh toán bởi Booking.com là giải pháp thanh toán mà qua đó Booking.com hỗ trợ Quý vị xử lý tất cả các thanh toán của khách, dựa trên các chính sách Quý vị đã
Trợ-giúp
Các sản phẩm thanh toán
Khám phá phương thức dễ dàng, bảo mật và đáng tin cậy để thu tiền khách, một cách có thể giúp Quý vị tiếp cận nhiều khách hơn, giảm tỷ lệ hủy và tiết kiệm thời