Công cụ quản lý kênh: Đặt phòng

Tìm hiểu Quý vị cần làm gì khi nhận đặt phòng qua công cụ quản lý kênh, làm sao để quản lý các đặt phòng hiện tại của Quý vị và làm sao để tránh bị quá tải đặt phòng.