Công cụ quản lý kênh: Tình trạng phòng trống

Đọc để biết cách quản lý tình trạng phòng trống trong công cụ quản lý kênh của Quý vị, bao gồm đóng và mở ngày, và làm sao để đóng phòng khi công cụ quản lý kênh xảy ra vấn đề.