Chi tiết tôi nhận được từ công cụ quản lý kênh đang hiển thị khác với đặt phòng của khách. Tôi nên làm gì?

Đã cập nhật 3 tháng trước

Nếu số lượng phòng đã đặt trên hệ thống quản lý chỗ nghỉ (PMS) của Quý vị khác với chi tiết đặt phòng trên extranet của Booking.com, vui lòng kiểm tra vấn đề này với nhà cung cấp của Quý vị.

Nếu Quý vị cho rằng đó là lỗi của khách, vui lòng đề nghị khách gọi đến Đội ngũ Dịch vụ Khách hàng của Booking.com.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Mở khóa thị trường địa phương với đặt phòng phút chót trên điện thoại

Với nhu cầu địa phương dần tăng trên trang của chúng tôi, 74% đặt phòng sẽ đến từ điện thoại di động. Thêm giá trên điện thoại cho chỗ nghỉ để tăng độ hiển thị đến các khách hàng này, những người thường đặt vào phút chót.

Thêm giá trên điện thoại