Chi tiết tôi nhận được từ công cụ quản lý kênh đang hiển thị khác với đặt phòng của khách. Tôi nên làm gì?

Đã cập nhật 9 month trước
Lưu

Nếu số lượng phòng đã đặt trên hệ thống quản lý chỗ nghỉ (PMS) của Quý vị khác với chi tiết đặt phòng trên extranet của Booking.com, vui lòng kiểm tra vấn đề này với nhà cung cấp của Quý vị.

Nếu Quý vị cho rằng đó là lỗi của khách, vui lòng đề nghị khách gọi đến Đội ngũ Dịch vụ Khách hàng của Booking.com.

Is this article helpful?