Làm sao để thiết lập các giới hạn như thời gian lưu trú tối thiểu trên Booking.com nếu tôi sử dụng công cụ quản lý kênh?

Đã cập nhật 10 tháng trước
Lưu

Nếu chúng tôi nhận được giá và tình trạng phòng trống cho chỗ nghỉ của Quý vị qua nhà cung cấp, Quý vị sẽ không thể thiết lập giới hạn trực tiếp trên Booking.com. Tốt nhất Quý vị nên liên hệ với nhà cung cấp của mình để nhận được tư vấn về cách thiết lập tốt nhất những giới hạn này trong hệ thống quản lý chỗ nghỉ (PMS) của Quý vị.

Is this article helpful?