Làm sao để liên kết giá với công cụ quản lý kênh của tôi?

Đã cập nhật 9 month trước
Lưu

Nếu nhà cung cấp công cụ quản lý kênh của Quý vị hỗ trợ lựa chọn tự kết nối giá, vui lòng làm theo các hướng dẫn cụ thể của họ.

Để liên kết với giá chính xác, đầu tiên hãy đảm bảo rằng giá Quý vị muốn kết nối có trên cả extranet của Booking.com và hệ thống quản lý chỗ nghỉ (PMS) của nhà cung cấp của Quý vị.

Hầu hết các công cụ quản lý kênh đều tự động kết nối với tất cả các giá mới được thêm vào extranet của Booking.com. Quý vị có thể hỏi nhà cung cấp xem điều này có áp dụng đối với công cụ quản lý kênh mà Quý vị sử dụng hay không.

Is this article helpful?