Làm sao để thay đổi một giá trên Booking.com nếu tôi đang sử dụng công cụ quản lý kênh?

Đã cập nhật 9 month trước
Lưu

Nếu Quý vị sử dụng công cụ quản lý kênh để tải giá và tình trạng phòng trống, Quý vị sẽ cần thay đổi giá của mình qua hệ thống đó hoặc qua hệ thống quản lý chỗ nghỉ (PMS) của Quý vị.

Vui lòng làm theo hướng dẫn cụ thể từ nhà cung cấp của Quý vị về cách thay đổi giá – điều này sẽ đảm bảo rằng các thay đổi giống nhau được hiển thị trên extranet của Quý vị trên Booking.com.

Nếu Quý vị cần thêm hỗ trợ về vấn đề này, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp của Quý vị.

Is this article helpful?