Làm sao để kết nối một loại phòng mới với công cụ quản lý kênh của tôi?

Nếu nhà cung cấp công cụ quản lý kênh của Quý vị hỗ trợ tùy chọn tự kết nối với phòng, vui lòng làm theo các hướng dẫn cụ thể của họ. Để kết nối với các phòng chính xác, đầu tiên, hãy đảm bảo rằng phòng Quý vị muốn kết nối có ở trên cả extranet của Quý vị trên Booking.com và hệ thống quản lý chỗ nghỉ (PMS) của nhà cung cấp của Quý vị.Hầu hết các công cụ quản lý kênh đều tự động kết nối với tất cả các phòng mới được thêm vào extranet của Booking.com. Quý vị có thể hỏi nhà cung cấp xem điều này có áp dụng đối với công cụ quản lý kênh mà Quý vị sử dụng hay không.