Làm sao để ngừng nhận thông báo qua email về chi tiết thẻ tín dụng?

Những thông báo này có liên quan đến chi tiết đặt phòng được nhà cung cấp gửi cho Quý vị. Nếu Quý vị muốn tắt những thông báo này, vui lòng yêu cầu nhà cung cấp của Quý vị liên hệ với đội ngũ Kết nối của Booking.com.