Tôi có thể đóng các giá không được kết nối với công cụ quản lý kênh không?

Đã cập nhật 3 tháng trước

Có. Nếu một số giá không được kết nối với công cụ quản lý kênh của Quý vị, Quý vị có thể đóng các giá đó trên extranet của Booking.com. Các giá này sẽ được đánh dấu rõ là "Not XML".

Tìm hiểu thêm về cách cập nhật tình trạng phòng trống trong bài viết này.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Cập nhật: Công cụ Phục hồi

Lời khuyên và thông tin chuyên sâu mới để thu hút khách hàng.

Tìm hiểu thêm