Tôi sử dụng công cụ quản lý kênh nhưng không nhận được chi tiết về thẻ tín dụng cho đặt phòng. Tôi nên làm gì?

Đã cập nhật 6 tháng trước
Lưu bài viết

Nếu Quý vị tham gia "đặt phòng phút cuối không có thẻ tín dụng":

Quý vị có thể kiểm tra xem tùy chọn này có được thiết lập cho chỗ nghỉ Quý vị không bằng cách đăng nhập vào extranet của Quý vị và nhấp vào thanh "Chỗ nghỉ" rồi chọn "Cài đặt". Quý vị có thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào ở đây.

Xin lưu ý rằng yêu cầu chi tiết về thẻ tín dụng có thể làm giảm tỷ lệ chuyển đổi đặt phòng tại chỗ nghỉ Quý vị, vì khách hàng thường muốn cung cấp ít chi tiết hơn.

Nếu Quý vị không tham gia "đặt phòng phút cuối không có thẻ tín dụng":

Quý vị có thể lấy chi tiết về thẻ tín dụng từ thanh "Đặt phòng" trên extranet của Quý vị. Nếu vấn đề này tiếp diễn, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp công cụ quản lý kênh để đảm bảo rằng chi tiết về thẻ tín dụng đang được chuyển từ nhà cung cấp đến Quý vị.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Hồ sơ Partner Hub đã được cập nhật

Quý vị có biết giờ đây Quý vị có thể tạo thư viện nội dung cá nhân cho riêng mình? Đăng nhập vào Hub để lưu nội dung cho những lúc Quý vị cần.

Sign in to view profile