Khách của tôi trả phòng sớm. Làm sao để bán lại phòng đó bằng cách sử dụng công cụ quản lý kênh của tôi?

Đã cập nhật 10 tháng trước
Lưu

Một số nhà cung cấp cho phép Quý vị tạo thay đổi trực tiếp trên hệ thống quản lý chỗ nghỉ (PMS) được liên kết với Booking.com. Nếu nhà cung cấp của Quý vị hỗ trợ tùy chọn này, hệ thống sẽ tự động mở lại tình trạng phòng trống và phòng sẽ được bán trở lại ngay trên Booking.com.

Tùy chọn này được gọi là "API báo cáo". Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp để xem liệu tùy chọn này có khả thi không.

Nếu tùy chọn này không được nhà cung cấp của Quý vị hỗ trợ, Quý vị có thể đăng nhập vào extranet của Booking.com để thực hiện những thay đổi về ngày đặt phòng này. Những thay đổi này sẽ được phản ánh trong mục tình trạng phòng trống trên Booking.com và trên hệ thống quản lý chỗ nghỉ (PMS) của Quý vị.

Is this article helpful?