Làm sao để cài đặt phòng trên Booking.com giống với công cụ quản lý kênh của tôi?

Đã cập nhật 7 tháng trước
Lưu

Đầu tiên, Quý vị có thể dễ dàng tạo cài đặt giá hoặc phòng mới trên extranet Booking.com của Quý vị. Để thực hiện việc này, chỉ cần làm theo các bước trong những bài viết này:

Làm thế nào để thêm một phòng hoặc đơn vị mới vào trang của tôi? Làm sao để thêm một giá vào một hoặc nhiều loại phòng?

Sau khi tạo một cài đặt mới, Quý vị cần "kết nối" phòng hoặc giá mới với công cụ quản lý kênh của mình. Thao tác này sẽ kết nối hai hệ thống để tất cả thông tin giống hệt nhau trên cả hai hệ thống*.

Cuối cùng, thêm tình trạng phòng trống cho các phòng hoặc giá mới bằng cách sử dụng công cụ quản lý kênh của Quý vị và các ngày giống nhau sẽ có sẵn để bán trên Booking.com.

*Hầu hết các công cụ quản lý kênh đều tự động kết nối với tất cả các phòng mới được thêm vào extranet của Booking.com. Quý vị có thể hỏi nhà cung cấp xem điều này có áp dụng đối với công cụ quản lý kênh mà Quý vị sử dụng hay không.

Nếu nhà cung cấp của Quý vị hỗ trợ có lựa chọn để tự kết nối với các phòng, vui lòng làm theo các hướng dẫn cụ thể của họ.

Is this article helpful?