Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

Chính sách cho khách và Thanh toán

Khám phá làm sao thiết lập chính sách dành cho khách và quản lý thanh toán của khách cho chỗ nghỉ – từ thời gian ân hạn và đặt cọc đề phòng thiệt hại đến việc ủy quyền trước thẻ tín dụng.

Bài viết này có hữu ích không?