Tại sao lại có các giới hạn khi thiết lập chính sách?

Đã cập nhật 7 month trước
Lưu

Quý vị có toàn quyền quyết định chính sách cho chỗ nghỉ của mình - nhưng để duy trì sự minh bạch và nhất quán của các chính sách trên toàn bộ trang web, chúng tôi cung cấp cho Quý vị các tùy chọn tiêu chuẩn để xây dựng chính sách riêng cho mình.

Điều này giúp các thông tin quan trọng dành cho khách rõ ràng, khuyến khích họ đặt với chỗ nghỉ của Quý vị hơn.  

Is this article helpful?