Làm sao để thiết lập phòng trống, giá và chính sách cho trẻ em tại chỗ nghỉ của tôi?

Thay đổi trong quy định

Để tuân thủ luật tiêu dùng ở châu Âu, chúng tôi đã yêu cầu tất cả đối tác cập nhật các Chính sách trẻ em lên phiên bản mới nhất trước 1/9/2019.

Nếu Quý vị chưa cập nhật chính sách mới nhất, Quý vị có thể thực hiện bằng cách thiết lập sức chứa trẻ em cho mỗi phòng (như được mô tả bên dưới).

Lưu ý: Nếu Quý vị muốn cập nhật Chính sách trẻ em lên phiên bản mới nhất mà không thay đổi cài đặt giá hay sức chứa, Quý vị chỉ cần xem lại cài đặt của mình và lưu lại.

 

Trẻ em đi kèm

Để cài đặt trẻ em đi kèm cho mỗi phòng, Quý vị cần thêm vào trong phần "Trẻ em" dưới "Chính sách" – phần này tách biệt hẳn số lượng (người lớn) tiêu chuẩn tìm thấy trong "Chi tiết phòng" trong thanh "Chỗ nghỉ". Do đó, sức chứa tối đa mỗi phòng sẽ là tổng sức chứa của cả hai (người lớn + trẻ em).

Ví dụ: Phòng Giường Đôi của Quý vị được thiết lập trong phần “Chi tiết phòng” với sức chứa là 2 người lớn. Nếu Quý vị cập nhật cũng phòng đấy theo chính sách “Trẻ em & giường phụ” cho phép 2 trẻ em lưu trú, sức chứa tối đa của phòng sẽ là 4 (2 người lớn + 2 trẻ em).

Lưu ý: Bất kỳ khoản phí bổ sung nào Quý vị tính sẽ không được bao gồm trong tổng giá hiển thị trong quá trình đặt phòng vào thời điểm này. Từ 1/9/2019, việc này sẽ thay đổi cho tất cả đối tác có thiết lập sức chứa trẻ em mỗi phòng (và có thêm giá cho trẻ em).

Tạm thời, khách sẽ thấy thông tin này dưới phần "Quy tắc chung" trong trang chỗ nghỉ (và trong xác nhận đặt phòng của họ).

Giá và chính sách về trẻ em

Phần “Trẻ em & giường phụ” trong trang “Chính sách” của extranet cho phép Quý vị thể hiện nếu chỗ nghỉ có tiếp đón trẻ em ở một độ tuổi nhất định hay hoàn toàn không tiếp đón trẻ.

Nếu Quý vị có tiếp đón trẻ em tại chỗ nghỉ của mình, Quý vị có thể sử dụng phần "Sức chứa và giá bổ sung" để hiển thị cho khách:

 • Độ tuổi lớn nhất của trẻ mà Quý vị chấp nhận tại chỗ nghỉ

 • Số lượng trẻ có thể sử dụng giường có sẵn trong phòng

 • Bất kỳ phí cố định hay phí bổ sung nào liên quan đến độ tuổi khác nhau của trẻ

Để cập nhật hoặc thay đổi các chính sách liên quan đến trẻ em lưu trú tại chỗ nghỉ của Quý vị:

 1. Vào mục “Chỗ nghỉ” và nhấp vào Chính sách
 2. Trong phần “Trẻ em & giường phụ”* và nhấp vào “Chỉnh sửa” dưới mục "Trẻ em" hoặc "Sức chứa và giá bổ sung" để chỉnh sửa các phần sau:
  • Độ tuổi lớn nhất của trẻ mà Quý vị chấp nhận tại chỗ nghỉ
  • Số lượng trẻ có thể sử dụng giường có sẵn trong phòng
  • Bất kỳ phí cố định hay phí bổ sung nào liên quan đến độ tuổi khác nhau của trẻ
  • Số lượng giường phụ có thể thêm cho trẻ
  • Độ tuổi lớn nhất có thể dùng nôi/cũi hoặc giường phụ
  • Bất kỳ phí cố định hay phí bổ sung nào cho nôi/cũi và giường phụ
 3. Vui lòng chọn "Xem trước" để xem lại thay đổi của Quý vị, sau đó nhấp vào nút “Lưu” để hoàn tất

*Nếu Quý vị chưa từng cái đặt số lượng trẻ mỗi phòng, Quý vị sẽ tự động thấy mục "Trẻ em đi kèm" và "Giá trẻ em bổ sung" (cùng các mục khác), nơi Quý vị có thể cài đặt các lựa chọn được liệt kệ trong 2 ý trên.