Hiểu thêm về Thanh toán bởi Booking.com

Cập nhật 10 tháng trước | 5 phút đọc
Lưu

Thanh toán bởi Booking.com là một giải pháp xử lý tất cả thanh toán của khách theo chính sách mà Quý vị mong muốn. Tùy thuộc vào cài đặt thanh toán của chỗ nghỉ, Quý vị sẽ nhận các khoản thanh toán qua hình thức chuyển khoản ngân hàng cho tất cả đặt phòng được thực hiện trên nền tảng của chúng tôi.

Kể từ ngày 1/6/2019, chúng tôi áp dụng phí cho Thanh toán bởi Booking.com để chi trả các chi phí liên quan đến việc xử lý thanh toán thay Quý vị.


Các nội dung trong bài viết này


Cách kiểm tra xem chỗ nghỉ có đang sử dụng hay đủ điều kiện đăng ký Thanh toán bởi Booking.com hay không

Dưới đây là cách kiểm tra xem chỗ nghỉ có đang sử dụng hay đủ điều kiện đăng ký Thanh toán bởi Booking.com hay không:

 1. Đăng nhập extranet và nhấp vào Tài chính.
 2. Nếu lựa chọn Nhận thanh toán hiển thị trong menu thả xuống, điều đó có nghĩa là Quý vị đang sử dụng Thanh toán bởi Booking.com. Nhấn vào lựa chọn để tìm hiểu thêm.
 3. Nếu thấy lựa chọn Thanh toán bởi Booking.com, điều này có nghĩa là Quý vị đủ điều kiện nhưng chưa kích hoạt dịch vụ này. Để kích hoạt, nhấn lựa chọn đó và nhấp vào Có, tôi muốn đăng ký ở cuối trang. 
 4. Nếu menu thả xuống không có các lựa chọn Nhận thanh toán hay Thanh toán bởi Booking.com, chỗ nghỉ đang không sử dụng hoặc không đủ điều kiện đăng ký dịch vụ này.

Quản lý thanh toán trong trường hợp không đủ điều kiện đăng ký Thanh toán bởi Booking.com

Nếu chỗ nghỉ không đủ điều kiện đăng ký Thanh toán bởi Booking.com, Quý vị sẽ cần tự quản lý các khoản thanh toán của khách:

 • Nếu chỗ nghỉ chấp nhận thẻ tín dụng, Quý vị có thể thu thanh toán từ khách trước khi họ đến hoặc tại thời điểm nhận/trả phòng, tùy vào chính sách đặt của khách.
 • Nếu chỗ nghỉ không chấp nhận thẻ tín dụng, khách có thể thanh toán tại thời điểm nhận/trả phòng bằng đồng nội tệ của chỗ nghỉ. Nếu muốn được thu thanh toán trước hoặc thu đặt cọc đề phòng hư hại, Quý vị cần liên hệ với khách để quyết định thời hạn thanh toán và tự sắp xếp việc này.

Để biết mẹo cài đặt chính xác tùy chọn thanh toán, Quý vị có thể tham khảo bài viết này.


Ngừng sử dụng Thanh toán bởi Booking.com

Quý vị có thể chọn ngừng sử dụng Thanh toán bởi Booking.com bằng cách thực hiện các thao tác sau:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Tài chính, sau đó nhấn Nhận thanh toán 
 3. Nhấp vào Quý vị muốn hủy bỏ Thanh toán bởi Booking.com? và làm theo các bước để tiến hành hủy kích hoạt
 4. Nhấp vào Có, xác nhận hủy để xác nhận thay đổi

Sau khi hủy kích hoạt Thanh toán bởi Booking.com, Quý vị sẽ phải chủ động thanh toán hoa hồng vào cuối tháng. Để tìm hiểu thêm về các khoản thanh toán hoa hồng, vui lòng đọc bài viết này.

Nếu vẫn còn một số khoản thanh toán đang chờ xử lý, khoản thanh toán cuối cùng mà Quý vị nhận được sẽ là tổng tiền chưa khấu trừ hoa hồng qua hình thức chuyển khoản ngân hàng, chứ không phải tổng thực nhận. Quý vị có thể xem số dư còn lại trong trang Thông tin thanh toán trên extranet bằng cách thực hiện các bước sau:

 1. Trong extranet, nhấp vào Tài chính
 2. Nhấp vào Thông tin thanh toán

Truy cập extranet

Bài viết này có hữu ích không?