Kích hoạt và xử lý các khoản thanh toán với Booking Holdings Financial Services

Cập nhật 2 tháng trước | 2 phút đọc
Lưu

Trước khi Booking Holdings Financial Services (BHFS) có thể bắt đầu xử lý các khoản thanh toán của Quý vị, trước tiên Quý vị cần tự kích hoạt dịch vụ này. Quý vị cần phải đồng ý với điều khoản và điều kiện của BHFS (Thỏa thuận thanh toán BHFS) và hoàn tất biểu mẫu Định danh Đối tác (KYP) BHFS. Để biết cách hoàn tất biểu mẫu KYP, hãy xem bài viết này.

Sau khi BHFS xác minh danh tính của Quý vị và Quý vị đã ký kết Thỏa thuận thanh toán BHFS, chúng tôi sẽ gửi cho Quý vị thông báo qua email để cho biết quy trình KYP đã hoàn tất. Ở giai đoạn sau, chúng tôi cũng sẽ cho Quý vị biết thời điểm BHFS bắt đầu xử lý các khoản thanh toán. Đó sẽ là ngày kích hoạt BHFS.

 

Việc kích hoạt có ý nghĩa gì đối với Quý vị

Sau ngày kích hoạt, BHFS sẽ xử lý tất cả các khoản thanh toán của Quý vị và trong một số trường hợp là các khoản thanh toán Quý vị trả cho Booking.com theo hợp đồng của Quý vị với Booking.com.

Đây là hai điều chính cần biết khi BHFS bắt đầu xử lý các khoản thanh toán của Quý vị, tùy thuộc vào phương thức thanh toán:

  1. Tên và số tài khoản ngân hàng mà Quý vị nhận thanh toán sẽ thay đổi. Quý vị có thể tìm thấy thông tin ngân hàng này trên trang Tổng quan tài chính trong mục Tài chính của extranet.
  2. Sao kê thanh toán sẽ gồm cột mới là Tên công ty để Quý vị có thể biết rõ những khoản Booking.com B.V. và BHFS phải trả cho Quý vị. Quý vị có thể tìm thấy sao kê thanh toán trong phần Thông tin thanh toán ở mục Tài chính của extranet.

Mọi thông tin khác liên quan đến quy trình thanh toán và hoạt động hằng ngày của Quý vị sẽ không đổi.

Bài viết này có hữu ích không?