Extranet và Pulse

<p>Tìm hiểu cách tùy chỉnh thông báo đẩy trong Pulse, thêm nhiều thiết bị có thể truy cập ứng dụng di động và kiểm tra quyền truy cập cá nhân cho người dùng.</p>