Làm sao để cài đặt giá phòng theo số lượng khách?

Cập nhật 3 năm trước
Lưu

Nếu Quý vị muốn cài đặt hay chỉnh sửa thủ công giá phòng theo số lượng khách, Quý vị sẽ phải kích hoạt chức năng cài đặt giá phòng theo số lượng khách trước.

Giá phòng theo số lượng khách là gì?

Giá phòng theo số lượng khách cho phép Quý vị tự cài đặt giá tiêu chuẩn và giá theo số lượng khách ở cho những phòng có nhiều lựa chọn về số lượng khách.

Theo cách này, Quý vị sẽ có toàn quyền kiểm soát việc cài đặt và chỉnh sửa cả giá tiêu chuẩn lẫn giá dựa trên số lượng khách ở.

Làm sao tôi có thể cài đặt giá theo số lượng khách ở?

Để thêm chức năng này, đội ngũ Dịch vụ Chỗ nghỉ sẽ phải chỉnh sửa chức năng này trong cài đặt extranet của Quý vị trước. Quý vị có thể gọi họ theo số điện thoại hỗ trợ tại khu vực của Quý vị.

Bài viết này có hữu ích không?