Làm sao để thiết lập phòng cho trẻ em?

Đã cập nhật 1 year trước
Save

Để thiết lập phòng cho các gia đình có trẻ em, Quý vị cần thêm giới hạn sức chứa trẻ em cho mỗi phòng dưới mục “Lựa chọn giường và sức chứa” trong “Chi tiết phòng”, tại thanh “Chỗ nghỉ”. 

Ở trang này, Quý vị cũng có thể xem lại sức chứa người lớn và sức chứa tối đa của mỗi phòng. Điều này cho phép Quý vị linh hoạt trong việc xác định số lượng kết hợp giữa người lớn và trẻ em mà Quý vị cho phép lưu trú ở mỗi phòng và bán cho cả khách nhóm lẫn khách gia đình. Chẳng hạn, Phòng Đôi của Quý vị được cài đặt tối đa cho 2 người lớn và 2 trẻ em, và có sức chứa tối đa là 2 khách. Điều này có nghĩa là phòng này cho phép 2 người lớn, hoặc 1 người lớn cùng 1 trẻ em, chứ không cho phép 2 người lớn và 2 trẻ em.

Để cập nhật hay thay đổi các phòng có liên quan đến trẻ em lưu trú tại chỗ nghỉ:

  1. Đi đến thanh “Chỗ nghỉ” và chọn “Chi tiết phòng”.
  2. Nhấn vào “Chỉnh sửa” cho phòng Quý vị muốn cài đặt
  3. Trong mục “Sức chứa” Quý vị có thể cài đặt tổng số khách, số lượng người lớn và số lượng trẻ em.
  4. Chọn “Tiếp tục” để xem lại các thay đổi, sau đó click vào “Lưu” khi Quý vị hoàn tất.

Khách sẽ thấy thông tin sức chứa này mỗi phòng trên trang chỗ nghỉ của Quý vị. 

Để thiết lập giới hạn sức chứa trẻ em, Quý vị cũng phải cài đặt giá trẻ em. Nếu không, trẻ em lưu trú tại chỗ nghỉ của Quý vị sẽ phải trả giá bằng với người lớn. Quý vị có thể xem thêm thông tin về cách để thiết lập giá cho trẻ em qua bài viết này.

Xin lưu ý rằng sức chứa của người lớn và trẻ em chỉ được tính cho giường có sẵn - không bao gồm sức chứa cho khách nghỉ trong cũi hay trên giường phụ. Vui lòng xem bài viết này để biết thêm thông tin về cách thiết lập sức chứa cho giường phụ và cũi. 

* Quý vị cũng có thể xem banner có tựa đề “Thiết lập sức chứa chỗ nghỉ và giá trẻ em” để được chuyển đến trang, nơi Quý vị có thể cài đặt chính sách, phòng và giá cho gia đình ở cùng một nơi. Việc này sẽ giúp Quý vị nhanh chóng thiết lập hơn so với việc thực hiện từng mục một.

 

Quý vị nghĩ gì về trang này?