Hướng dẫn từng bước bằng hình ảnh cách cập nhật tình trạng phòng trống trên Pulse