Chặn những ngày cụ thể trong lịch

Cập nhật 2 năm trước | 7 phút đọc
Lưu

Có thể có những thời điểm Quý vị không muốn nhận bất kỳ đặt phòng nào cho các phòng hoặc căn cụ thể. Quý vị có thể tránh những đặt phòng này bằng cách chặn ngày trong lịch, thông qua extranet hoặc ứng dụng Pulse.

Cách làm phụ thuộc vào giao diện lịch mà Quý vị sử dụng. Nếu Quý vị không chắc mình đang xem lịch theo kiểu nào, hãy nhìn ảnh chụp màn hình bên dưới và làm theo hướng dẫn phù hợp với những gì Quý vị thấy trong extranet hoặc Pulse.


Các nội dung trong bài viết này


  Chặn ngày trong extranet


  Xem dạng liệt kê: Đóng phòng trong extranet

  Nếu Quý vị đang xem lịch ở dạng liệt kê, đây là cách chặn từng ngày riêng lẻ:

  1. Đăng nhập extranet và nhấp vào Lịch & Giá hoặc Giá & Tình trạng phòng trống, rồi nhấp vào Lịch
  2. Nhấp vào Trạng thái phòng của một ngày đang mở bán mà Quý vị muốn chặn

  Sau đây là cách chặn một khoảng thời gian dài hơn trong dạng xem liệt kê:

  1. Nhấp vào Chỉnh sửa đồng loạt
  2. Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho khoảng thời gian Quý vị muốn chặn
  3. Đánh dấu vào các ô để chọn những ngày trong tuần Quý vị muốn chặn
  4. Nhấp vào Trạng thái phòng rồi nhấn Đóng phòng
  5. Nhấp vào Lưu thay đổi

  Xem theo tháng: Đóng phòng trong extranet

  Nếu Quý vị đang xem lịch theo tháng, đây là cách chặn ngày:

  1. Đăng nhập extranet và nhấp vào Lịch & Giá hoặc Giá & Tình trạng phòng trống, rồi nhấp vào Lịch
  2. Chọn phòng hoặc căn mà Quý vị muốn chặn từ danh sách thả xuống
  3. Chọn ngày muốn chặn phòng/căn này, bằng cách kéo hai biểu tượng ba sọc trên lịch hoặc nhập ngày vào ô Ngày bắt đầuNgày kết thúc
  4. Trong mục Mở hoặc đóng nhận đặt phòng, nhấp vào Đóng để chặn những ngày đó
  5. Nhấp Lưu các ngày đó sẽ chuyển sang màu đỏ để xác nhận đã bị chặn đặt phòng

  Để xem tổng quan tình trạng phòng trống dài hạn của chỗ nghỉ, hãy chuyển lịch sang dạng xem theo năm. Để thực hiện, hãy nhấp vào danh sách thả xuống có hiển thị tên của giao diện đang được sử dụng, rồi nhấp vào Xem theo năm.


  Chặn ngày trên ứng dụng Pulse

  Quý vị cũng có thể chặn ngày trong lịch bằng ứng dụng Pulse. Cách làm tùy thuộc vào việc Quý vị đang sử dụng lịch cũ hay lịch mới.

   


  Lịch cũ: Đóng phòng trên ứng dụng Pulse

  Nếu Quý vị đang dùng lịch cũ, sau đây là cách chặn từng ngày riêng lẻ:

  1. Mở ứng dụng Pulse và nhấp vào Tình trạng phòng trống
  2. Chọn ngày Quý vị muốn chặn
  3. Cuộn xuống phòng/căn muốn chặn, sau đó đổi trạng thái phòng từ Mở sang Đóng
  4. Nhấp vào Đóng trong phần Trạng thái phòng

  Sau đây là cách chặn một khoảng thời gian dài hơn khi dùng lịch cũ:

  1. Mở ứng dụng Pulse và nhấp vào Tình trạng phòng trống
  2. Nhấp vào Chỉnh sửa cho nhiều ngày bên dưới lịch
  3. Chọn khoảng ngày Quý vị muốn chặn
  4. Nhấp vào Mở hoặc đóng phòng
  5. Nhấp Lưu nếu Quý vị dùng iOS, hoặc nhấp vào dấu tích nếu dùng Android
  6. Nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ, hãy chọn chỗ nghỉ muốn cập nhật
  7. Chọn phòng/căn muốn chặn ngày
  8. Nhấp vào Đóng trong phần Trạng thái phòng
  9. Nhấp Lưu nếu Quý vị dùng iOS, hoặc nhấp vào dấu tích nếu dùng Android

  Lịch mới: Đóng phòng trên ứng dụng Pulse

  Nếu Quý vị đang xem lịch mới ở dạng liệt kê, sau đây là cách chặn từng ngày riêng lẻ:

  1. Mở ứng dụng Pulse và nhấp vào Tình trạng phòng trống.
  2. Kéo xuống ngày muốn chặn và nhấp nút bật/tắt bên cạnh phòng hoặc căn muốn áp dụng. Trạng thái sẽ thay đổi từ Đặt được sang Đóng.

  Nếu Quý vị đang dùng giao diện lịch, sau đây là cách chặn từng ngày riêng lẻ:

  1. Mở ứng dụng Pulse và nhấp vào Tình trạng phòng trống.
  2. Nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ, hãy nhấp vào chỗ nghỉ muốn cập nhật.
  3. Nếu Quý vị đang dùng giao diện lịch, hãy nhấp vào phòng/căn và ngày muốn chặn. Nếu Quý vị đang xem ngày theo dạng liệt kê, hãy kéo xuống đến ngày muốn chặn.
  4. Nếu Quý vị đang dùng iOS, hãy nhấp nút bật/tắt bên cạnh tên phòng/căn để chuyển sang trạng thái Đóng. Nếu Quý vị đang dùng Android, hãy nhấp nút bật/tắt trên hàng Trạng thái phòng để chuyển nút này sang bên trái.
  5. Nhấp Lưu nếu Quý vị dùng iOS, hoặc nhấp vào dấu tích nếu dùng Android.

  Sau đây là cách chặn một khoảng thời gian dài hơn khi dùng lịch mới:

  1. Mở ứng dụng Pulse và nhấp vào Tình trạng phòng trống.
  2. Nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ, hãy nhấp vào chỗ nghỉ muốn cập nhật.
  3. Nếu Quý vị đang dùng giao diện lịch, hãy nhấp vào loại phòng/căn muốn chặn. Nếu Quý vị xem ngày theo dạng liệt kê, hãy kéo xuống đến ngày muốn cập nhật rồi nhấp vào loại phòng/căn muốn chặn.
  4. Nhấp vào Chỉnh sửa cho nhiều ngày rồi chọn khoảng ngày Quý vị muốn chặn.
  5. Nhấp vào Mở hoặc đóng phòng rồi nhấp Đóng trong phần Trạng thái phòng.
  6. Nhấp Lưu nếu Quý vị dùng iOS, hoặc nhấp vào dấu tích nếu dùng Android.

   

  If you’re viewing the calendar in list view, here’s how to block individual dates:

  1. Log in to the extranet and click on either Calendar & Pricing or Rates & Availability, and then on Calendar
  2. Click on the Room status of an open and bookable date that you want to block

  Here’s how to block longer periods of time in list view:

  1. Click on Bulk edit
  2. Select the start and end dates for the period you want to block
  3. Use the checkboxes to select which days of the week you want to block
  4. Click on Room status and then click on Close room
  5. Click on Save changes

   

  If you’re viewing the calendar in monthly view, here’s how to block dates:

  1. Log in to the extranet and click on either Calendar & Pricing or Rates & Availability, and then on Calendar
  2. Select the room or unit that you’d like to block from the drop-down list
  3. Select the dates you want to block this room or unit for, either by dragging the two three-lined icons on the calendar itself or by entering the dates into the Start date and End date fields
  4. Under Open or close for bookings, click on Closed to block those dates
  5. Click on Save and the dates will turn red to confirm that they’re now blocked for bookings

  To see an overview of your property’s long-term availability, switch your calendar to the yearly view. To do this, click on the drop-down box that displays the name of the view you’re currently using and then click on Yearly view.

   

  You can also block off dates in your calendar using the Pulse app. How you do this depends on whether you use the old or new calendar.

  If you’re using the old calendar, here’s how to block individual dates:

  1. Open the Pulse app and tap Availability
  2. Select the date you’d like to block
  3. Scroll down to the room or unit that you want to block, then change the room status from Open to Closed
  4. Tap Closed in the Room status section

  Here’s how to block longer periods of time using the old calendar:

  1. Open the Pulse app and tap Availability
  2. Tap Edit multiple dates under the calendar
  3. Select the date range you’d like to block
  4. Tap Open or close rooms
  5. Tap Save if you’re using iOS, or tap the tick if you’re using Android
  6. If you have multiple properties, select the one you want to update
  7. Select the room or unit you want to block dates for
  8. Tap Close in the Room status section
  9. Tap Save if you’re using iOS, or tap the tick if you’re using Android

  If you’re using the new calendar in list view, here’s how to block individual dates:

  1. Open the Pulse app and tap Availability.
  2. Scroll down to the date you’d like to block and tap the toggle button next to the applicable room or unit. The status will change from Bookable to Closed.

  If you’re using calendar view, here’s how to block individual dates:

  1. Open the Pulse app and tap Availability.
  2. If you have more than one property, tap the one you’d like to update.
  3. If you’re using the calendar view, tap the room or unit and date you’d like to block. If you’re viewing the dates in a list, scroll down to the date you’d like to block.
  4. If you’re using iOS, tap the toggle button next to the room or unit name to move it to the Closed position. If you’re using Android, tap the toggle button on the Room status row to move it to the left position.
  5. Tap Save if you’re using iOS, or tap the tick if you’re using Android.

  Here’s how to block longer periods of time using the new calendar:

  1. Open the Pulse app and tap Availability.
  2. If you have more than one property, tap the one you’d like to update.
  3. If you’re using the calendar view, tap the room or unit type you’d like to block. If you’re viewing the dates in a list, scroll down to the dates you’d like to update and then tap on the room or unit type you want to block.
  4. Tap Edit multiple dates and then select the date range you’d like to block.
  5. Tap Open or close rooms and then tap Closed in the Room status section.
  6. Tap Save if you’re using iOS, or tap the tick if you’re using Android.

  Old calendar

  New calendar

  Old Pulse calendarNew Pulse calendar

  Bài viết này có hữu ích không?