Tôi có thể kết hợp giảm giá với loại giá và khuyến mãi không?

Để tạo nên một chiến lược giá phong phú, Quý vị cần sử dụng 3 thành phần: loại giá, giá có mục tiêukhuyến mãi. Trên Booking.com, Quý vị có thể kết hợp (hoặc “chồng”) những thành phần này theo nhiều cách khác nhau.

Chúng tôi đã tạo một biểu đồ tổng quan hữu ích, hiển thị những thành phần nào Quý vị có thể chồng lên nhau, và những thành phần nào chỉ cho phép có 1 giảm giá:  

Ảnh
Discount Stacking - 28th of Oct 2019

Cách hoạt động như thế nào?

  • Loại giá có tính chất dài hạn và được hiển thị đến tất cả khách hàng. Khi Quý vị cung cấp thêm giảm giá, chúng sẽ được áp dụng cho các loại giá.
  • Giá có mục tiêu cung cấp giảm giá cho những loại khách hàng cụ thể và có thể mang tính chất tạm thời hoặc dài hạn, tùy thuộc vào mục đích kinh doanh của Quý vị. Giảm giá trên các mức giá theo thị trường còn có thể được kết hợp. Chẳng hạn, giảm giá Genius có thể cộng chung giảm giá theo Quốc gia.
  • Khuyến mãi mang tính chất tạm thời và có thể cung cấp giảm giá cho một số loại khách hàng cụ thể hoặc tất cả các khách hàng đủ điều kiện. Nếu Quý vị có nhiều khuyến mãi đang hoạt động và khách đủ điều kiện nhận nhiều hơn một, hệ thống sẽ cung cấp khuyến mãi với giảm giá cao nhất.
  • Một số giá có mục tiêukhuyến mãi cũng có thể được kết hợp, để Quý vị có thể cung cấp giảm giá lũy tích cho những khách hàng đủ điều kiện.

Quý vị vui lòng xem biểu đồ tổng quan trên đây để tìm hiểu các thành phần nào có thể kết hợp với nhau, hoặc đọc thêm các ví dụ dưới đây:

Tôi cung cấp loại giá linh động và loại giá không hoàn tiền cho khách. Tôi cũng đã kích hoạt Ưu Đãi Phút Chót. Giảm giá đối với Ưu Đãi Phút Chót sẽ được áp dụng ra sao?

Giảm giá cho Ưu Đãi Phút Chót sẽ được áp dụng đối với tất cả các loại giá của Quý vị và sẽ được hiển thị đến tất cả khách hàng đủ điều kiện.

Tôi cung cấp loại giá linh động cho khách. Tôi cũng là đối tác Genius và đã kích hoạt Giá công bố quốc gia. Giảm giá nào sẽ được cung cấp cho khách hàng?

Giảm giá Genius tiêu chuẩn (10%) sẽ chỉ được cung cấp cho khách Genius đủ điều kiện và Giá công bố quốc gia sẽ được cung cấp cho khách đến từ quốc gia Quý vị nhắm tới. Nếu khách đủ điều kiện nhận cả hai, họ sẽ được nhận cả hai mức giảm giá vì các giảm giá này có thể cộng chung.

Tôi cung cấp loại giá không hoàn tiền cho khách. Tôi cũng đã kích hoạt Giá Genius quốc gia và Ưu Đãi Khách Đặt Phòng Sớm. Giảm giá nào sẽ được cung cấp cho khách hàng?

Giá Genius quốc gia sẽ chỉ được cung cấp cho khách Genius đến từ quốc gia Quý vị nhắm tới. Khách đến từ những nước khác sẽ chỉ được cung cấp giảm giá Khách đặt sớm (nếu họ đặt trong khung thời gian đã thiết lập). Nếu khách đủ điều kiện nhận cả hai, họ sẽ được cung cấp cả hai mức giảm giá vì các giảm giá này có thể cộng chung.

Quý vị muốn lưu một bản copy tổng quan Kết hợp giá để thuận tiện tham khảo?

Tải tổng quan Kết hợp giá