Hợp đồng đối tác, điều khoản và luật địa phương

Tìm hiểu xem những chi tiết nào được bao gồm trong hợp đồng đối tác Booking.com và nhận thêm thông tin về việc luật lệ địa phương có thể ảnh hưởng đến chỗ nghỉ ra sao.

Trợ-giúp
Hợp đồng đối tác, điều khoản và luật địa phương
(Cập nhật ngày 11/06/2018)Chúng tôi biết rằng Đạo luật không bao gồm một số quận và các chỗ nghỉ tại các khu vực này không cần giấy phép. Nếu điều này áp dụng