Booking.com có thể xuất một hóa đơn cho tất cả chỗ nghỉ trong tài khoản nhóm của tôi được không?

Đã cập nhật 3 tháng trước

Rất tiếc, chúng tôi không thể xuất hóa đơn hợp nhất cho Quý vị được.

Tuy nhiên, Quý vị có thể dùng mục “Tài chính” trên extranet để xem báo cáo hợp nhất cho tất cả các chỗ nghỉ trong tài khoản nhóm và sau đó thanh toán cùng một lúc.

Quý vị muốn tìm hiểu cách thanh toán nhiều hóa đơn cùng một lúc?

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Cập nhật: Công cụ Phục hồi

Lời khuyên và thông tin chuyên sâu mới để thu hút khách hàng.

Tìm hiểu thêm