Booking.com tính toán số tiền hoa hồng tôi thanh toán hàng tháng như thế nào?

Hóa đơn hoa hồng được tính dựa vào ngày trả phòng của khách. Trong tuần đầu tiên hàng tháng, hóa đơn được gửi cho tất cả các lượt đặt phòng có ngày trả phòng trong tháng trước.

Điều này có nghĩa là, ngay cả khi khách đến vào ngày 30/1 nhưng trả phòng vào ngày 1/2, hoa hồng cho đặt phòng này vẫn sẽ được tính vào hóa đơn tháng 3 của Quý vị.

Để xem lượt đặt phòng nào được tính vào hóa đơn hoa hồng hàng tháng của Quý vị:

  1. Đăng nhập vào extranet của Quý vị
  2. Nhấp vào thanh "Tài chính", sau đó nhấp vào "Hóa đơn"
  3. Chọn một kỳ hóa đơn cụ thể và nhấp vào "Xem sao kê" trong cột "Khoản tiền trong hóa đơn"