Booking.com tính toán số tiền hoa hồng tôi thanh toán hàng tháng như thế nào?

Đã cập nhật 3 tháng trước

Hóa đơn hoa hồng được tính dựa vào ngày trả phòng của khách. Trong tuần đầu tiên hàng tháng, hóa đơn được xuất cho tất cả các đặt phòng có ngày trả phòng trong tháng trước.

Điều này có nghĩa là, ngay cả khi khách đến vào ngày 30/1 nhưng trả phòng vào ngày 1/2, hoa hồng cho đặt phòng này vẫn sẽ được tính vào hóa đơn tháng 3 của Quý vị.

Để xem đặt phòng nào được tính vào hóa đơn hoa hồng hàng tháng của Quý vị:

  1. Đăng nhập vào extranet của Quý vị.
  2. Nhấp vào thanh "Tài chính", sau đó chọn "Hóa đơn".
  3. Chọn một kỳ hóa đơn cụ thể và nhấp vào "Xem sao kê" trong cột "Khoản tiền trong hóa đơn".

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Cập nhật: Công cụ Phục hồi

Lời khuyên và thông tin chuyên sâu mới để thu hút khách hàng.

Tìm hiểu thêm