Làm sao để đối chiếu hoa hồng tôi thanh toán với đặt phòng tôi nhận được?

Đã cập nhật 9 month trước
Lưu

Dưới đây là hướng dẫn trực quan từng bước có thể tải về để đối chiếu sao kê đặt phòng với hóa đơn hoa hồng của Quý vị trên Booking.com.

Hướng dẫn này giải thích cách Quý vị có thể đối chiếu hoa hồng Quý vị thanh toán với đặt phòng Quý vị đã nhận được.

Tải về hướng dẫn Đi đến extranet của Quý vị

Is this article helpful?