Tôi có phải trả hoa hồng khi khách vắng mặt (no-show) không?

Đã cập nhật 6 month trước
Lưu

QUAN TRỌNG: Bất cứ khi nào Quý vị trừ tiền khách cho đặt phòng không hoàn tiền hay đặt phòng hoàn tiền một phần bị vắng mặt hoặc hủy đặt phòng, Quý vị phải thanh toán hoa hồng cho số tiền đó. Hoa hồng không được áp dụng trong những trường hợp Quý vị quyết định miễn phí hủy đặt phòng, đánh dấu khách vắng mặt hoặc đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ chính xác vì Quý vị không thể thu tiền từ khách.

Nếu khách đặt phòng nhưng không đến, Quý vị sẽ không cần phải thanh toán hoa hồng nếu Quý vị chọn miễn phí hủy và đảm bảo đã đánh dấu đặt phòng là vắng mặt trong extranet hoặc ứng dụng Pulse.

Is this article helpful?