Làm sao để đối chiếu hoa hồng tôi thanh toán với đặt phòng tôi nhận được?

Đã cập nhật 3 tháng trước

Dưới đây là hướng dẫn trực quan từng bước có thể tải về để đối chiếu sao kê đặt phòng với hóa đơn hoa hồng của Quý vị trên Booking.com.

Hướng dẫn này giải thích cách Quý vị có thể đối chiếu hoa hồng Quý vị thanh toán với đặt phòng Quý vị đã nhận được.

Tải về hướng dẫn Đi đến extranet của Quý vị

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Mở khóa thị trường địa phương với đặt phòng phút chót trên điện thoại

Với nhu cầu địa phương dần tăng trên trang của chúng tôi, 74% đặt phòng sẽ đến từ điện thoại di động. Thêm giá trên điện thoại cho chỗ nghỉ để tăng độ hiển thị đến các khách hàng này, những người thường đặt vào phút chót.

Thêm giá trên điện thoại