Booking.com có thể xuất một hóa đơn cho tất cả chỗ nghỉ trong tài khoản nhóm của tôi được không?

Đã cập nhật 9 month trước
Lưu

Rất tiếc, chúng tôi không thể xuất hóa đơn hợp nhất cho Quý vị được.

Tuy nhiên, Quý vị có thể dùng mục “Tài chính” trên extranet để xem báo cáo hợp nhất cho tất cả các chỗ nghỉ trong tài khoản nhóm và sau đó thanh toán cùng một lúc.

Quý vị muốn tìm hiểu cách thanh toán nhiều hóa đơn cùng một lúc?

Is this article helpful?