Nếu tôi có nhiều chỗ nghỉ đăng ký trên Booking.com, tôi có thể xem tất cả các hóa đơn tại cùng một nơi không?

Đã cập nhật 9 month trước
Lưu

Quý vị có thể xem các hóa đơn của tất cả các chỗ nghỉ khi Quý vị đăng nhập vào trang extranet bằng tài khoản nhóm.

Sau khi đăng nhập, Quý vị hãy nhấp vào mục “Tài chính”.

Ở đó, Quý vị có thể:

  • Xem tổng số tiền cần thanh toán của tất cả các chỗ nghỉ
  • Kiểm tra, tải và in hóa đơn của tất cả các chỗ nghỉ
  • Tải chi tiết các hóa đơn trong cùng một bảng Excel
  • Tải thông tin tổng quan về các đặt phòng của tất cả chỗ nghỉ

Is this article helpful?