Tôi có nhiều chỗ nghỉ khác nhau. Tôi có thể quản lý tài chính của mình ở đâu?

Đã cập nhật 9 month trước
Lưu

Nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ đăng ký với Booking.com và có hợp đồng nhóm với chúng tôi, Quý vị có thể xem và quản lý tất cả các thông tin tài chính trong mục “Tài chính” trên trang extranet.

Mục này được thiết kế để giúp Quý vị quản lý tài chính của tất cả các chỗ nghỉ thật dễ dàng mà không phải đăng nhập vào nhiều tài khoản riêng lẻ.

Trong mục “Tài chính”, Quý vị có thể:

  • Xem tổng số tiền cần thanh toán của tất cả các chỗ nghỉ
  • Kiểm tra, tải và in hóa đơn của tất cả các chỗ nghỉ
  • Tải chi tiết các hóa đơn trong cùng một bảng Excel
  • Tải thông tin tổng quan về các đặt phòng của tất cả các chỗ nghỉ

Is this article helpful?