Giới thiệu cẩm nang cho một mùa hè sôi động hơn

Chúng tôi chia sẻ thông tin dựa trên phân tích dữ liệu về khách du lịch tìm kiếm và đặt phòng trên nền tảng của chúng tôi, cũng như các giải pháp để giúp Quý vị đáp ứng nhu cầu của những khách này. Tìm hiểu xem Quý vị có thể tận dụng các thông tin này như thế nào để nắm bắt nhu cầu mới.

Bắt đầu

Tôi có nhiều chỗ nghỉ khác nhau. Tôi có thể quản lý tài chính của mình ở đâu?

Cập nhật 11 tháng trước
Lưu

Nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ đăng ký với Booking.com và có hợp đồng nhóm với chúng tôi, Quý vị có thể xem và quản lý tất cả các thông tin tài chính trong mục “Tài chính” trên trang extranet.

Mục này được thiết kế để giúp Quý vị quản lý tài chính của tất cả các chỗ nghỉ thật dễ dàng mà không phải đăng nhập vào nhiều tài khoản riêng lẻ.

Trong mục “Tài chính”, Quý vị có thể:

  • Xem tổng số tiền cần thanh toán của tất cả các chỗ nghỉ
  • Kiểm tra, tải và in hóa đơn của tất cả các chỗ nghỉ
  • Tải chi tiết các hóa đơn trong cùng một bảng Excel
  • Tải thông tin tổng quan về các đặt phòng của tất cả các chỗ nghỉ

Bài viết này có hữu ích không?