Tôi có thể thực hiện thay đổi đối với cài đặt thuế GTGT của tôi không?

Quý vị sẽ không thể tự mình thay đổi cài đặt thuế GTGT, nhưng Quý vị có thể cho chúng tôi biết về bất kỳ cập nhật nào thông qua hộp thư của Quý vị:

  1. Nhấp vào "Soạn tin nhắn mới" và chọn tiêu đề là "Chi tiết về chỗ nghỉ", sau đó chọn các tiêu đề phụ là "Thuế GTGT, thuế du lịch, phụ phí".
  2. Cho chúng tôi biết về bất kỳ thay đổi nào cần được thực hiện và nhấp vào "Gửi tin nhắn" khi Quý vị hoàn tất.

Để xem chi tiết những cài đặt này, hãy nhấp vào "Chỗ nghỉ" và chọn "Phí/thuế/thuế GTGT".