Tôi có thể thay đổi cài đặt thuế cho chỗ nghỉ của tôi không?

Đã cập nhật 3 tháng trước

Quý vị sẽ không thể tự mình thay đổi cài đặt này, nhưng Quý vị có thể cho chúng tôi biết về bất kỳ cập nhật nào thông qua hộp thư của Quý vị:

  1. Nhấp vào "Soạn tin nhắn mới" và chọn tiêu đề là "Chi tiết về chỗ nghỉ", sau đó chọn các tiêu đề phụ là "thuế GTGT, thuế thành phố, phụ phí".
  2. Cho chúng tôi biết về bất kỳ thay đổi nào cần được thực hiện và nhấp vào "Gửi tin nhắn" khi Quý vị hoàn tất.

Để xem chi tiết những cài đặt này, hãy nhấp vào "Chỗ nghỉ" và chọn "Phí/thuế/thuế GTGT".

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Mở khóa thị trường địa phương với đặt phòng phút chót trên điện thoại

Với nhu cầu địa phương dần tăng trên trang của chúng tôi, 74% đặt phòng sẽ đến từ điện thoại di động. Thêm giá trên điện thoại cho chỗ nghỉ để tăng độ hiển thị đến các khách hàng này, những người thường đặt vào phút chót.

Thêm giá trên điện thoại