Tôi có thể thay đổi cài đặt thuế cho chỗ nghỉ của tôi không?

Đã cập nhật 9 month trước
Save

Quý vị sẽ không thể tự mình thay đổi cài đặt này, nhưng Quý vị có thể cho chúng tôi biết về bất kỳ cập nhật nào thông qua hộp thư của Quý vị:

  1. Nhấp vào "Soạn tin nhắn mới" và chọn tiêu đề là "Chi tiết về chỗ nghỉ", sau đó chọn các tiêu đề phụ là "thuế GTGT, thuế thành phố, phụ phí".
  2. Cho chúng tôi biết về bất kỳ thay đổi nào cần được thực hiện và nhấp vào "Gửi tin nhắn" khi Quý vị hoàn tất.

Để xem chi tiết những cài đặt này, hãy nhấp vào "Chỗ nghỉ" và chọn "Phí/thuế/thuế GTGT".

Quý vị nghĩ gì về trang này?