Làm việc với Booking.com

Tìm hiểu mọi thông tin về việc hợp tác với Booking.com – làm sao để đưa chỗ nghỉ online và có khách đặt, phần trăm hoa hồng Quý vị sẽ trả và các đối tác liên kết của chúng tôi hoạt động ra sao.

Trợ-giúp
Làm việc với Booking.com
Booking.com làm việc dựa trên mô hình hoa hồng, có nghĩa là Quý vị trả cho chúng tôi một tỷ lệ cố định trên mỗi đơn đặt phòng. Chỗ nghỉ của quý vị sẽ trả hoa