Những câu hỏi thường gặp về Đặt Phòng Không Rủi Ro

Lưu ý: Tính năng này chưa khả dụng ở tất cả mọi nơi. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý vị khi chỗ nghỉ có thể sử dụng tính năng này.

Khi khách hủy Đặt Phòng Không Rủi Ro, chuyện gì sẽ xảy ra và tôi nên làm gì?

Việc thanh toán đối với Đặt Phòng Không Rủi Ro sẽ diễn ra như thế nào?

Đối với khách thay thế, làm sao để nhận tiền đặt cọc hoặc chi tiết thẻ tín dụng của khách mới?

Việc tìm khách thay thế diễn ra như thế nào?

Trong trường hợp thẻ tín dụng của khách không hợp lệ thì tôi phải làm gì?

Làm thế nào tôi có thể xem đặt phòng nào của tôi là Đặt Phòng Không Rủi Ro và trạng thái của đặt phòng đó?

Làm thế nào tôi có thể chọn không tham gia chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro?

Chương trình này có ảnh hưởng đến giá của tôi không?

Điều gì sẽ xảy ra khi một khách đặt nhiều phòng và chỉ hủy một số phòng?

 

 

Khi khách hủy Đặt Phòng Không Rủi Ro, chuyện gì sẽ xảy ra và tôi nên làm gì?

Khi Đặt Phòng Không Rủi Ro bị hủy, Booking.com sẽ cố gắng tìm một hoặc nhiều khách mới thay thế cho đặt phòng đã hủy.

Lưu ý: Để chúng tôi có thể tìm khách thay thế cho đặt phòng đã hủy, chỗ nghỉ không được đóng phòng (chẳng hạn như vì một giới hạn Quý vị đã cài đặt).

Về mặt quy trình, sau khi khách ban đầu hủy, chúng tôi sẽ ngay lập tức gửi Quý vị tin nhắn thông báo hủy phòng, đồng thời bắt đầu tìm kiếm khách thay thế.

Lưu ý: Đối với khách thay thế, chúng tôi sẽ sử dụng giá Quý vị hiện đăng cho phòng chỗ nghỉ.

Nếu chúng tôi không thể tìm thấy khách thay thế cho đặt phòng đã hủy, chúng tôi sẽ thanh toán khoản tiền có tính hoa hồng cho tất cả đêm phòng không có khách thay thế.

Việc thanh toán đối với Đặt Phòng Không Rủi Ro sẽ diễn ra như thế nào?

Lưu ý: Đại đa số khách hàng đặt chính sách linh động đều không thực sự hủy, vì thế trong những trường hợp này, Quý vị có thể xử lý thanh toán như thường.

Trong trường hợp hủy và chúng tôi không thể tìm được khách thay thế, chúng tôi sẽ thanh toán cho khoản tiền có tính hoa hồng qua phương thức thanh toán Quý vị sử dụng.

Đối với khách thay thế, làm sao để nhận tiền đặt cọc hoặc chi tiết thẻ tín dụng của khách mới?

Đối với các đặt phòng không phải do khách hủy, Quý vị sẽ có thể xem chi tiết thẻ tín dụng của khách khi chính sách hủy mới (được nâng cấp) hết hạn.

Lưu ý: Đối với các đặt phòng bị hủy cần tìm khách thay thế, khách mới sẽ là người trả tiền cho đặt phòng này.

Nếu không có khách thay thế, chúng tôi sẽ thanh toán cho Quý vị qua phương thức Quý vị sử dụng vào ngày mà khách ban đầu dự định nhận phòng. Dù trong trường hợp nào, Quý vị cũng sẽ được thanh toán.

Việc tìm khách thay thế diễn ra như thế nào?

Nếu Quý vị có đơn hủy Đặt Phòng Không Rủi Ro, chúng tôi sẽ cố gắng tìm đơn thay thế cho các đêm phòng bị hủy ban đầu. Nếu không thể, chúng tôi sẽ thanh toán Quý vị khoản tiền có tính hoa hồng cho các đêm phòng không có khách thay thế.

Lưu ý: Chúng tôi chỉ có thể tìm khách thay thế khi phòng mở bán và có thể đặt để chúng tôi có thể bán lại những ngày đấy cho đến sát ngày nhận phòng.

Giá phòng chúng tôi thanh toán cho Quý vị sẽ ở mức giá vào ngày phòng được bán lại. Nếu chúng tôi không thể bán lại phòng, chúng tôi sẽ thanh toán giá phòng ban đầu có tính hoa hồng được khách đặt trước khi hủy.

Trong trường hợp thẻ tín dụng của khách không hợp lệ thì tôi phải làm gì?

Không có gì thay đổi liên quan đến thẻ tín dụng không hợp lệ, ngoài thời gian Quý vị có thể xem chi tiết thẻ. Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ chi tiết thanh toán khi đặt phòng trở thành đặt phòng không hoàn tiền.

Những thao tác khác vẫn được giữ nguyên: đăng nhập vào hệ thống, kiểm tra thẻ tín dụng để xem thẻ tín dụng có hợp lệ không và đánh dấu tương ứng.

Nếu khách không cung cấp cho Quý vị thẻ tín dụng hợp lệ, chúng tôi sẽ cố gắng tìm khách thay thế.

Làm thế nào tôi có thể xem đặt phòng nào của tôi là Đặt Phòng Không Rủi Ro và trạng thái của đặt phòng đó?

Để biết đặt phòng nào là Không Rủi Ro, mời Quý vị đến mục "Đặt phòng" trong extranet.

Trong cột “Trạng thái”, các đặt phòng nằm trong chương trình sẽ được gắn thẻ “Không Rủi Ro”. Tại đây, Quý vị có thể nhấn vào số của từng đặt phòng và chọn “chi tiết đặt phòng”.

Quý vị sẽ thấy tình trạng hiện tại của việc tìm khách thay thế. Điều này cũng tương tự đối với các chỗ nghỉ được kết nối.

Làm thế nào tôi có thể chọn không tham gia chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro?

Chúng tôi hiểu rằng mô hình kinh doanh của Quý vị có thể không phù hợp với chương trình này. Nếu Quý vị không muốn cung cấp Đặt Phòng Không Rủi Ro, chỉ cần đăng nhập vào extranet Booking.com, đi tới trình đơn "Chỗ nghỉ", sau đó nhấp vào “Chính sách”.

Kéo xuống "Đặt Phòng Không Rủi Ro" và chọn không tham gia.

Nếu Quý vị muốn tham gia lại chương trình vào một thời điểm nào đó trong tương lai, Quý vị có thể làm theo cách tương tự để chọn tham gia lại.

Chương trình này có ảnh hưởng đến giá của tôi không?

Mức giá phòng ban đầu của Quý vị sẽ không bị ảnh hưởng. Đối với các đặt phòng đã chọn, để thu hút các khách hàng tìm kiếm sự linh động, chúng tôi sẽ cho hiển thị chính sách nghiêm ngặt nhất của Quý vị thành hủy miễn phí, hoặc kéo dài thời gian hủy miễn phí trong chính sách của Quý vị (nếu có).

Điều này có nghĩa là mặc dù chúng tôi cung cấp chính sách được nâng cấp (linh hoạt hơn) cho khách, Quý vị sẽ không cần phải tự mình cung cấp bất kỳ khoản giảm giá nào.

Lưu ý: Để tối ưu cơ hội thu hút khách mới, chúng tôi có thể áp dụng khuyến mãi khi tìm khách thay thế. Tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng đến số tiền Quý vị kiếm được vì giảm giá sẽ được trừ vào phí hoa hồng của chúng tôi.

Quý vị có thể yên tâm là chúng tôi sẽ luôn thanh toán khoản tiền có tính hoa hồng cho tất cả đêm phòng không có khách thay thế - chỉ cần Quý vị giữ phòng mở bán trong thời gian chúng tôi tìm khách để bán lại.

Điều gì sẽ xảy ra khi một khách đặt nhiều phòng và chỉ hủy một số phòng?

Chúng tôi sẽ cố gắng thay thế thời gian bị hủy trong đặt phòng ban đầu. Đối với các ngày đặt phòng khách vẫn giữ, Quý vị có thể thu tiền của khách ban đầu như Quý vị vẫn thường làm.

Đối với phần còn lại của đặt phòng, nếu chúng tôi tìm được khách thay thế, Quý vị sẽ có thể thu tiền họ như thường. Trong trường hợp không thể, chúng tôi sẽ thanh toán khoản tiền có tính hoa hồng không có khách thay thế.

Trong các trường hợp này, các đặt phòng này sẽ hiển thị với ghi chú “Được thanh toán một phần bởi Booking.com” trong extranet. Cách gọi này có nghĩa là Quý vị có thể trừ tiền khách ban đầu cho một phần của đặt phòng và chúng tôi sẽ thanh toán cho Quý vị phần còn lại.

Lưu ý: Nếu chúng tôi không thể bán lại vì giới hạn, chúng tôi sẽ yêu Quý vị gỡ bỏ để được đảm bảo thanh toán.

Sau khi tất cả giới hạn được gỡ bỏ mà chúng tôi vẫn không thể bán lại, chúng tôi sẽ thanh toán cho Quý vị khoản tiền có tính hoa hồng cho tất cả đêm phòng không có khách thay thế.

Tìm hiểu thêm về Đặt Phòng Không Rủi Ro của Booking.com