Tôi đã đăng ký. Tôi có thể cập nhật chi tiết chỗ nghỉ trước khi hiển thị online cho khách đặt không?

Đã cập nhật 3 month trước
Lưu

Thông tin mà Quý vị cung cấp khi đăng ký không phải thông tin cuối cùng.

Ngay sau khi hoàn thành đăng ký ban đầu, Quý vị sẽ nhận được thông tin đăng nhập cho extranet chỗ nghỉ của Quý vị. Trước khi chỗ nghỉ hiển thị trên Booking.com, chúng tôi khuyến khích Quý vị to đăng nhập và xem lại các thông tin sau:

Quý vị muốn biết thêm thông tin về cách cập nhật chi tiết chỗ nghỉ? Tìm hiểu thêm tại đây

Is this article helpful?