Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

Tôi đã đăng ký. Tôi có thể cập nhật chi tiết chỗ nghỉ trước khi hiển thị online không?

Cập nhật 1 năm trước
Lưu

Thông tin mà Quý vị cung cấp khi đăng ký không phải thông tin cuối cùng.

Ngay sau khi hoàn thành đăng ký ban đầu, Quý vị sẽ nhận được thông tin đăng nhập cho extranet của chỗ nghỉ. Trước khi chỗ nghỉ hiển thị trên Booking.com, Quý vị nên đăng nhập và xem lại các thông tin sau:

Quý vị muốn biết thêm thông tin về cách cập nhật chi tiết chỗ nghỉ? Tìm hiểu thêm tại đây.

Bài viết này có hữu ích không?