DAC7: Những câu hỏi thường gặp

Cập nhật 1 tuần trước | 5 phút đọc
Lưu

Chỉ thị về Hợp tác Hành chính (DAC7) của Liên minh Châu Âu là nghĩa vụ báo cáo hằng năm có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. Luật này nhằm cải thiện tính minh bạch về doanh thu mà bên bán – như các đối tác của chúng tôi – kiếm được thông qua các nền tảng kỹ thuật số. Sau cùng, luật này sẽ đơn giản hóa quy trình thu thuế của cơ quan thuế địa phương tại Liên minh Châu Âu.

Quý vị có thể tìm thấy một số câu hỏi thường gặp về DAC7 trong bài viết này. Để biết thêm thông tin về DAC7, vui lòng đọc bài viết này.

 

Nếu Quý vị có chỗ nghỉ ở Úc (không phải chỗ nghỉ ở Liên minh Châu Âu), vui lòng xem bài viết này trước khi điền vào biểu mẫu Định danh đối tác (KYP).


Nội dung

Khả năng đủ điều kiện

 • Tất cả những đối tác mới đăng ký chỗ nghỉ ở Liên minh Châu Âu trên nền tảng của chúng tôi sẽ phải hoàn tất biểu mẫu Định danh đối tác (KYP) trong vòng 90 ngày kể từ khi hoàn thành việc đăng ký. Trong biểu mẫu, Quý vị sẽ cần cung cấp thông tin liên quan đến thuế về Quý vị hoặc doanh nghiệp của Quý vị. Thời hạn 90 ngày được tính dựa trên ngày Quý vị đăng ký chỗ nghỉ đầu tiên, cho dù Quý vị đăng ký nhiều chỗ nghỉ. 

  Xin lưu ý rằng Quý vị phải hoàn tất biểu mẫu KYP ngay cả khi chỗ nghỉ của Quý vị chưa chuyển sang trạng thái Mở/Có thể đặt phòng.

 • Tất cả những đối tác hiện tại đã đăng ký chỗ nghỉ trên nền tảng của chúng tôi trước ngày 01/01/2023 đều phải hoàn tất biểu mẫu KYP trong năm 2024. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý vị qua email, hộp thư extranet hoặc điện thoại khi Quý vị cần hoàn tất biểu mẫu.

  Nếu đối tác hiện tại đăng ký chỗ nghỉ mới sau ngày 01/01/2023, chỗ nghỉ mới này sẽ ngay lập tức nằm trong phạm vi áp dụng DAC7. Nói cách khác, đối tác đó sẽ phải hoàn tất biểu mẫu KYP cho chỗ nghỉ này.

 • Người ký điều khoản chung sẽ chịu trách nhiệm điền vào biểu mẫu KYP cho dù họ có phải là chủ sở hữu hay không. Nếu Quý vị đã đồng ý với Điều khoản Chung của chúng tôi khi đăng ký và quản lý một chỗ nghỉ được đăng ký trên Booking.com nhưng không sở hữu chỗ nghỉ đó, chúng tôi vẫn yêu cầu Quý vị cung cấp thêm thông tin về Quý vị và chỗ nghỉ. 

  Việc Quý vị không phải chủ sở hữu chỗ nghỉ được đăng ký trên Booking.com không ảnh hưởng gì vì theo mục đích của DAC7, chúng tôi cần thu thập dữ liệu về cá nhân hoặc công ty mà chúng tôi ký kết hợp đồng. Nếu Quý vị muốn thay đổi tên trên hợp đồng đã ký – và theo đó thay đổi người có thông tin mà chúng tôi sẽ thu thập – Quý vị sẽ cần thực hiện quy trình tái ký hợp đồng.

Cung cấp dữ liệu

 • Quý vị sẽ cần điền những thông tin cần thiết vào biểu mẫu KYP. Biểu mẫu này có trong trung tâm pháp lý và tuân thủ. Quý vị chỉ có thể truy cập trung tâm pháp lý và tuân thủ bằng tài khoản chính.

 • Quý vị chỉ phải cung cấp dữ liệu một lần về bên đã ký hợp đồng với Booking.com thông qua biểu mẫu KYP. Tuy nhiên, Quý vị phải thêm Số đăng ký đất đai (địa chính) riêng cho từng chỗ nghỉ trong extranet.

 • Nếu địa chỉ cư trú chính/địa chỉ đăng ký kinh doanh của Quý vị ở Liên minh Châu Âu, Quý vị sẽ nằm trong phạm vi áp dụng DAC7. Điều này được áp dụng ngay cả khi Quý vị chỉ có chỗ nghỉ ở ngoài lãnh thổ Liên minh Châu Âu.

 • Cơ quan thuế địa phương có thể liên hệ với Booking.com để thông báo rằng dữ liệu do Đối tác cung cấp và sau đó là dữ liệu trong báo cáo là không chính xác và yêu cầu thay đổi dữ liệu đó (bằng cách cung cấp dữ liệu chính xác giống hệt dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của chính phủ) hoặc cung cấp bằng chứng cho thấy đối tác đã cung cấp dữ liệu chính xác. Trong trường hợp này, Booking.com sẽ phải liên hệ với đối tác để yêu cầu thay đổi dữ liệu bằng cách gửi lại biểu mẫu KYP hoặc cung cấp bằng chứng cho thấy dữ liệu đã chính xác. Nếu Đối tác không thực hiện việc này trong khung thời gian được yêu cầu thì các hoạt động của Đối tác trên nền tảng của chúng tôi có thể bị tạm dừng cho đến khi Đối tác cung cấp dữ liệu chính xác hoặc chứng minh rằng dữ liệu đã chính xác. Ngoài ra, cơ quan thuế địa phương cũng có thể liên hệ với Đối tác để yêu cầu giải thích dữ liệu mà Đối tác cung cấp cho Booking.com về doanh thu và các khoản thuế đã nộp. Các đối tác có thể giải thích về mô hình kinh doanh, quy trình lập hóa đơn và thanh toán, nếu cần. Nếu có bất kỳ khoản thuế nào chưa được trả đầy đủ, cơ quan thuế địa phương sẽ quyết định hình thức xử lý.

Quy trình báo cáo

 • DAC7 là nghĩa vụ báo cáo hằng năm. Chúng tôi sẽ báo cáo dữ liệu theo DAC7 cho Cơ quan thuế Hà Lan (DTA) chậm nhất là vào ngày 31/01 của năm báo cáo tiếp theo. Ví dụ: Chúng tôi báo cáo dữ liệu chậm nhất là vào ngày 31/01/2024 cho năm 2023 và chậm nhất là vào ngày 31/01/2025 cho năm báo cáo 2024.

 • Trước khi gửi báo cáo dữ liệu theo DAC7 cho DTA, Booking.com sẽ gửi cho Quý vị email để thông báo rằng chúng tôi đã soạn báo cáo. Nếu muốn xem xét báo cáo đó, Quý vị có thể tải xuống phần liên quan đến Quý vị trong báo cáo từ trung tâm pháp lý và tuân thủ trên extranet. Xin lưu ý: Quý vị chỉ có thể truy cập báo cáo này bằng tài khoản chính và báo cáo hiện chỉ sử dụng tiếng Anh.

  Nếu cần thay đổi bất cứ mục nào trong dữ liệu cá nhân hoặc doanh nghiệp sau khi xem báo cáo, Quý vị có thể thực hiện bằng cách gửi lại biểu mẫu KYP trong trung tâm pháp lý và tuân thủ. Xin lưu ý rằng những thay đổi đó phải chờ đến kỳ báo cáo tiếp theo mới được cập nhật.

 • Nếu đối tác tiến hành kinh doanh trên nhiều nền tảng kỹ thuật số khác nhau, cơ quan thuế địa phương sẽ so sánh dữ liệu thuộc sở hữu của các nền tảng này với dữ liệu mà đối tác đã tự gửi cho cơ quan thuế. Nếu có thắc mắc, cơ quan thuế địa phương sẽ liên hệ trực tiếp với các đối tác. 

 • DAC7 không yêu cầu thay đổi bất cứ điều gì trong cách xử lý thuế, dù là về phí hoa hồng mà Booking.com thu hay thuế địa phương mà Quý vị thu từ khách. Đồng thời, chúng tôi mong rằng cơ quan thuế địa phương sẽ sử dụng dữ liệu do các nền tảng cung cấp để đánh giá tính chính xác và đầy đủ của thông tin thuế mà Quý vị kê khai. Họ cũng có thể điền sẵn một phần tờ khai thuế của Quý vị dựa trên dữ liệu nhận được từ Booking.com và các nền tảng khác.

Chia sẻ dữ liệu

 • Dựa trên Mã số thuế (TIN) mà đối tác cung cấp, báo cáo sẽ được gửi đến cơ quan thuế ở quốc gia nơi đối tác là đối tượng cư trú đóng thuế (dựa trên “quốc gia cấp TIN”). Báo cáo này cũng sẽ được gửi đến quốc gia nơi chỗ nghỉ tọa lạc. Ví dụ: Nếu đối tác là đối tượng cư trú đóng thuế ở Hà Lan và đã cung cấp TIN tại Hà Lan (RSIN) nhưng lại cho thuê nhà ở Pháp thì báo cáo sẽ được gửi đến cơ quan thuế ở cả Hà Lan và Pháp.

 • Chúng tôi phải chia sẻ tất cả dữ liệu về các đối tác thực hiện giao dịch qua Booking.com. Nếu Quý vị đã thực hiện giao dịch trong năm báo cáo và quyết định đóng chỗ nghỉ để dừng nhận đặt phòng, chúng tôi sẽ vẫn chia sẻ dữ liệu của Quý vị với DTA theo mục đích của DAC7 trừ phi Quý vị thuộc một trong các trường hợp miễn trừ sau:

  • Có hơn 2.000 lượt đặt phòng với mã số đặt phòng không trùng lặp tại mỗi chỗ nghỉ trong mỗi năm báo cáo.
  • Quý vị là một công ty đại chúng hoặc có phần lớn cổ phần (50%+) thuộc sở hữu của một công ty đại chúng.
  • Quý vị là Cơ quan chính phủ.
 • Nếu Quý vị đã đồng ý với Điều khoản Chung của chúng tôi khi đăng ký và quản lý một chỗ nghỉ được đăng trên Booking.com nhưng không sở hữu chỗ nghỉ đó, chúng tôi vẫn yêu cầu Quý vị cung cấp thêm thông tin về Quý vị và chỗ nghỉ. Việc Quý vị không phải chủ sở hữu chỗ nghỉ được đăng trên Booking.com không ảnh hưởng gì vì theo mục đích của DAC7, chúng tôi cần thu thập dữ liệu về cá nhân hoặc công ty mà chúng tôi ký kết hợp đồng.

 • Booking.com sẽ gửi cho Quý vị một email có ​​đường dẫn truy cập biểu mẫu Định danh đối tác (KYP). Trên extranet cũng sẽ có một banner kèm đường dẫn truy cập biểu mẫu này. Biểu mẫu này bao gồm các ô thông tin bổ sung để các đối tác đủ thuộc phạm vi DAC7 có thể cung cấp dữ liệu cần thiết.

 • Sau khi Quý vị gửi biểu mẫu Định danh đối tác (KYP), đường dẫn trong email hoặc trong banner trên extranet sẽ không truy cập được nữa. Nếu cần thay đổi dữ liệu đã cung cấp, Quý vị cần liên hệ với Dịch vụ Khách hàng để mở lại biểu mẫu và chỉnh sửa thông tin.

Bài viết này có hữu ích không?