Những điều cần biết về Chế độ báo cáo kinh tế chia sẻ (SERR)

Cập nhật 4 tháng trước
Lưu

Theo Chế độ báo cáo kinh tế chia sẻ (SERR) mới, chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải báo cáo thông tin về các đối tác có chỗ nghỉ ở Úc cho Sở Thuế vụ Úc. Bài viết này cung cấp mọi thông tin Quý vị cần biết về SERR.


SERR và ý nghĩa của chế độ này đối với Quý vị

SERR là hệ thống báo cáo của bên thứ ba yêu cầu các nhà điều hành nền tảng phân phối điện tử (EDP) thu thập, xác minh và báo cáo các giao dịch của người bán cho Sở Thuế vụ Úc. 

Vì Booking.com hoạt động tại Úc và được coi là EDP nên chúng tôi có nghĩa vụ thu thập, xác minh và báo cáo thông tin thuế về các đối tác tiến hành kinh doanh tại Úc thông qua nền tảng của chúng tôi cũng như các giao dịch kinh doanh được thực hiện qua nền tảng của chúng tôi. Dữ liệu được thu thập cho SERR sẽ được báo cáo cho Sở Thuế vụ Úc hai lần một năm trước ngày 31/1 và ngày 31/7 hằng năm.


Các đối tác nằm trong phạm vi của SERR

Các đối tác có chỗ nghỉ ở Úc hoặc một trong những lãnh thổ bên ngoài của nước Úc đều nằm trong phạm vi của SERR, bất kể địa chỉ chính của họ ở trong hay ngoài nước Úc.


Cách chúng tôi thu thập và chia sẻ dữ liệu theo SERR

Chúng tôi sẽ yêu cầu Quý vị gửi tất cả thông tin liên quan đến thuế thông qua biểu mẫu Định danh đối tác (KYP). Chúng tôi sẽ gửi cho Quý vị email có đường dẫn đến biểu mẫu và Quý vị cũng sẽ thấy một banner có đường dẫn đến biểu mẫu trên trang extranet.

Để điền vào biểu mẫu này, vui lòng hoàn thành ba mục sau:

1. Chọn loại hình và cấu trúc doanh nghiệp 

Vui lòng chọn loại hình và cấu trúc doanh nghiệp của Quý vị từ danh sách thả xuống với các tiêu chí sau:

  • Cá nhân: thể nhân tiến hành kinh doanh thông qua nền tảng của chúng tôi và được Booking.com coi là một doanh nghiệp từ góc độ thuế
  • Pháp nhân doanh nghiệp: pháp nhân hoặc đơn vị pháp lý. Ví dụ: một công ty, công ty hợp danh, quỹ tín thác hoặc tổ chức quỹ

2. Cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ, thông tin PEP, thông tin thuế cá nhân hoặc doanh nghiệp

Để hoàn thành mục này, Quý vị sẽ cần thông tin sau:

Số đăng ký kinh doanh

  • Nếu Quý vị đăng ký doanh nghiệp tại Úc, hãy chọn quốc gia là Úc và nhập Mã số doanh nghiệp Úc (Australian Business Number - ABN) của mình
  • Nếu Quý vị đăng ký với tư cách doanh nghiệp bên ngoài nước Úc, hãy nhập số đăng ký kinh doanh do quốc gia đó cấp
  • Nếu Quý vị đăng ký chỗ nghỉ của mình với tư cách cá nhân, Quý vị không cần điền vào ô này

Mã số thuế (Tax identification number - TIN)

  • Nếu Quý vị có số TIN từ một quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu, hãy chọn quốc gia đó và nhập số TIN của mình
  • Nếu Quý vị không có số TIN, hãy nhập ABN

Mã số thuế GTGT

  • Nếu ô này chưa được điền trước hoặc không chính xác, vui lòng nhập số ABN của Quý vị
  • Nếu Quý vị không có số ABN, vui lòng cung cấp mã số thuế GTGT từ một quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (bao gồm mã quốc gia ở đầu, nếu có)

3. Xem lại phần tóm tắt và gửi

Nếu Quý vị không hoàn thành biểu mẫu trong vòng 30 ngày, chúng tôi sẽ gửi cho Quý vị email nhắc nhở hằng tháng.

Xin lưu ý rằng dữ liệu về Quý vị sẽ được gửi đến Sở Thuế vụ Úc và trong trường hợp dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, Sở Thuế vụ Úc có thể tiến hành kiểm toán/yêu cầu dữ liệu từ Quý vị.

Sau khi Quý vị gửi biểu mẫu KYP, chúng tôi sẽ xác thực dữ liệu của Quý vị dựa trên thông tin khác trên nền tảng của chúng tôi một cách công khai. Nếu Quý vị có câu hỏi về tính hợp lệ của dữ liệu đã cung cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?