Tôi có thể tìm hợp đồng của tôi với Booking.com và Điều khoản chung (ĐKC) ở đâu?

Tùy thuộc vào việc Quý vị có hợp đồng nhóm hay riêng lẻ với Booking.com, Quý vị có thể làm theo một trong những lựa chọn dưới đây để xem điều khoản chung (ĐKC) của hợp đồng mình.

Hợp đồng riêng lẻ điện tử

Nếu Quý vị đang ký kết hợp đồng riêng lẻ với Booking.com và có hợp đồng điện tử với chúng tôi, Quý vị giờ có thể truy cập ĐKC qua extranet của mình.

  1. Nhấp vào biểu tượng “Tài khoản” nằm ở góc phải trên cùng của extranet

  2. Chọn “Hợp đồng” và yêu cầu bản sao hợp đồng cùng ĐKC của chỗ nghỉ

  3. Hợp đồng riêng lẻ của Quý vị sẽ được gửi dưới dạng tập tin PDF đính kèm qua email trong vòng 2 ngày làm việc.

  4. Người được chỉ định là người liên lạc của hợp đồng trong phần “Tài khoản” sẽ nhận email.

Hợp đồng riêng lẻ tương tự

Nếu Quý vị đang ký kết hợp đồng riêng lẻ với Booking.com nhưng chưa có bản lưu điện tử, Quý vị có thể yêu cầu bản sao ĐKC qua nút bấm trong cùng một trang extranet.

Tài khoản của các chỗ nghỉ nhà ở riêng lẻ quy mô nhỏ dưới PMC hoặc một đại diện pháp luật khác

Các chỗ nghỉ nhà ở riêng lẻ có quy mô nhỏ nên liên hệ đại diện pháp lý của nhóm để biết thêm thông tin về các ĐKC.