Tôi có thể tìm hợp đồng của tôi với Booking.com và Điều khoản chung (ĐKC) ở đâu?

Tùy thuộc vào việc Quý vị có hợp đồng nhóm hay riêng lẻ với Booking.com, Quý vị có thể làm theo một trong những lựa chọn dưới đây để xem điều khoản chung (ĐKC) của hợp đồng mình.

Hợp đồng riêng lẻ điện tử

Nếu Quý vị đang ký kết hợp đồng riêng lẻ với Booking.com và có hợp đồng điện tử với chúng tôi, Quý vị giờ có thể truy cập ĐKC qua extranet của mình.

  1. Nhấp vào biểu tượng “Tài khoản” nằm ở góc phải trên cùng của extranet

  2. Chọn “Hợp đồng” và yêu cầu bản sao hợp đồng cùng ĐKC của chỗ nghỉ

  3. Hợp đồng riêng lẻ của Quý vị sẽ được gửi dưới dạng tập tin PDF đính kèm qua email trong vòng 2 ngày làm việc.

  4. Người được chỉ định là người liên lạc của hợp đồng trong phần “Tài khoản” sẽ nhận email.

Hợp đồng riêng lẻ analog

Nếu Quý vị đang ký kết hợp đồng riêng lẻ với Booking.com nhưng chưa có bản lưu điện tử, Quý vị có thể yêu cầu bản sao ĐKC qua nút bấm trong cùng một trang extranet.

Đối tác có nhiều chỗ nghỉ và tài khoản chủ

Để xem ĐKC của Quý vị, vui lòng làm theo những bước dưới đây:

  1. Đăng nhập vào extranet nhóm từ tài khoản chủ của Quý vị
  2. Vào mục “Tài chính” và nhấn vào nút “Yêu cầu ĐKC” bên dưới thanh điều hướng.
  3. Quý vị sẽ nhận được ĐKC mới nhất qua email ngay lập tức.