BookingButton là gì?

BookingButton là một giải pháp công cụ đặt phòng của BookingSuite (một bộ phận trực thuộc Booking.com). Giải pháp này cho phép Quý vị thêm công cụ đặt phòng vào trang web riêng của chỗ nghỉ và/hoặc tài khoản mạng xã hội để Quý vị có thể nhận đặt phòng trực tiếp. Quý vị có thể đăng ký BookingButton trong mục "Marketplace" hoặc "Kho ứng dụng" trên extranet.

Tìm hiểu thêm về BookingButton