Quản lý đặt phòng

Khám phá cách tốt nhất để thực hiện thay đổi cho đặt phòng của khách, như đổi ngày hoặc giá, cũng như đánh dấu đặt phòng là vắng mặt.