Quản lý giá và tình trạng phòng trống trên Pulse

Tìm hiểu cách quản lý tình trạng phòng trống của Quý vị trong Pulse – thêm phòng để bán, thay đổi giá và khóa ngày trực tiếp từ thiết bị di động iOS hoặc Android.

Trợ-giúp
Quản lý giá và tình trạng phòng trống trên Pulse
Quý vị có thể cập nhật giá của Quý vị cho một hoặc nhiều ngày trên Pulse. Xem các bước dưới đây dành cho phiên bản ứng dụng trên iOS và Android.iOS Cách thực