Quản lý giá và tình trạng phòng trống trên Pulse

Tìm hiểu cách quản lý tình trạng phòng trống của Quý vị trong Pulse – thêm phòng để bán, thay đổi giá và khóa ngày trực tiếp từ thiết bị di động iOS hoặc Android.