Quản lý hình ảnh của Quý vị bằng Pulse

Tìm hiểu cách quản lý hình ảnh chỗ nghỉ khi di động với ứng dụng Pulse của chúng tôi – thêm, xóa hoặc đăng tải ảnh trực tiếp từ thiết bị di động iOS hay Android của Quý vị.